Algemene Voorwaarden

SDB Training en Consulting’s algemene voorwaarden

1. Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend, regelen de overeenkomsten tussen partijen. Andersluidende voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijke door SDB Training en Consulting, hier verder afgekort door SDB, te worden aanvaard. Zo zijn o.a. andersluidende voorwaarden op documenten die niet uitgaan van SDB niet van toepassing, behalve in geval van uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door SDB.

2. Prijs- en andere vermeldingen in folders, offertes of andere publicaties van SDB binden SDB niet behalve indien schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld. Leverings- of uitvoerings-termijnen worden door SDB steeds bij benadering meegedeeld en binden SDB niet. 

3. Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de KMO-portefeuille enkel voor opleidingen, coachings en workshops aangaande de organisatie of werking van het bedrijf.

4. Elke betalingsuitnodiging of factuur van SDB dient te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag; wordt geen vervaldag vermeld, dan dient de factuur of betalingsuitnodiging binnen de 8 dagen worden betaald op rekening nummer BE47 0689 0166 bij Belfius Bank. Er kunnen geen bedragen in mindering worden gebracht voor waarborgen of om andere redenen. De gehanteerde uurtarieven zijn gebaseerd op een normale betaalwijze van de facturen. Zoniet kan er een interest van tien procent op jaarbasis worden aangerekend. 

5. Onbetaalde bedragen worden ingaande vanaf de dag waarop zij betaald dienden te zijn en tot de dag van volledige betaling van rechtswege en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan zeven procent op jaarbasis. Bovendien worden deze onbetaalde factuurbedragen verhoogd met een schadevergoeding wegens wanbetaling gelijk aan tien procent, met een minimum van 62 euro, onverminderd het recht van SDB om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is. Indien SDB om een gespecialiseerde derde, die erkend is tot het uitoefenen van de activiteit van minnelijke invordering, opdracht geeft tot inning van het verschuldigde, worden voormelde bedragen nogmaals verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 62 euro. 

6. Indien facturen of betalingsuitnodigingen van SDB onbetaald blijven op hun vervaldag, is SDB gerechtigd, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van het verschuldigde; de wanbetaler heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden. 

7. Klachten betreffende facturen of betalingsuitnodigingen van SDB dienen schriftelijk aan SDB te worden toegezonden binnen de veertien dagen na factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voorkomend uit deze facturen onbetwist. 

8. Klachten betreffende verborgen gebreken in geleverde goederen of uitgevoerde diensten dienen schriftelijk aan SDB te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de vierentwintig uur na de vaststelling ervan. 

9. Door haar verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van SDB zolang de volledige prijs ervan niet is betaald, terwijl de koper vanaf de levering ervan alle risico’s en aansprakelijkheid voor deze goederen draagt. Terugname van deze goederen heeft niet voor gevolg dat de overeenkomst wordt onbonden. 

10. De koper die bij SDB goederen heeft besteld en deze bestelling annuleert, dient aan SDB de bestelde goederen te betalen.

11. Annulatie voorwaarden. De cursist kan zijn inschrijving annuleren, op voorwaarde dat de annulering schriftelijk gebeurt, per mail of per aangetekend schrijven.
De cursist die zich bij SDB heeft ingeschreven voor een cursus in het kader van een bedrijfs-opleiding van minder dan 5 sessies, dient zijn inschrijving te annuleren, ten laatste voor aavang van de cursus. Aanvang van de cursus is gelijk aan het aanvangsuur van de eerste sessie van de cursus. Per geannuleerde cursus is er een administratiekost van 25 EUR verschuldigd. 

12. SDB kan beslissen een cursus niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald, maar deze cursist is niet gerechtigd op schadevergoeding. SDB behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een opleiding te laten doorgaan op een andere locatie of een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De cursist wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch. De vorderingen van SDB op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 

  1. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan SDB omstandigheden ter kennis komen die SDB goede grond gevente vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. 
  2. Indien openstaande koopprijzen door de wederpartij onbetaald blijven op de vervaldatum, is SDB gerechtigd, na schriftelijke mededeling, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van de koopprijs. De wederpartij heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.
    In deze gevallen kan SDB naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van SDB schadevergoeding te vorderen.

13. De huurder die bij SDB lokalen, infrastructuur of materialen huurt kan de huurovereenkomst schriftelijk annuleren tot 10 werkdagen vooraleer de huurovereenkomst aanvang neemt. De huurder dient dan alle onkosten te vergoeden, die SDB ten gevolge van het afsluiten en nadien annuleren van de overeenkomst heeft gemaakt. Indien de huurder annuleert binnen een kortere termijn dan voormelde 10 werkdagen, is de volledige huurprijs verschuldigd. Indien SDB naast verhuring ook diensten presteert is hiernavolgend artikel van de algemene voorwaarden van toepassing. 

14. Op de overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 
Algemene Voorwaarden

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x